Slovníček pojmů souvisejících se střešními konstrukcemi

bednění

Překrytí střešní konstrukce deskovými materiály (nejčastěji prkny či OSB deskami). Bednění tvoří podklad pro aplikaci střešní krytiny. V omezené míře může bednění zajistit tuhost konstrukce v rovině střechy a bránit tak vybočení horních pasů z roviny vazníku.

diagonála

Výplňový prut v příhradovém vazníku, přenášející tahové nebo tlakové síly. Tlakem namáhané diagonály bývají zpevněny podélnými výztuhami, které brání vybočení diagonály z roviny vazníku.

dílec

Myšlená úsečka spojující dva styčníky a obsahující libovolný počet jiných styčníků a připojení jiných dílců. Může obsahovat několik dřevěných přířezů případně i jiných typů profilů a materiálů.

dolní pas

Dílec příhradového vazníku, spojující podporové detaily. Může být buď přímý či zalomený. Dolní pas je namáhán převážně tahem, v případě uchycení podhledu kombinací tahu a ohybu. Při minimálním stálém zatížení může být z důvodu sání větru namáhán též tlakovými silami, proto je nutné jeho polohu zajistit podélnými výztuhami.

dřevostavba

Objekt, jehož nosná konstrukce se skládá především z dřevěných prvků či materiálů na bázi dřeva.

hambalkový krov

Střešní konstrukce s volným podkrovím, které může být využito např. k obytným účelům. Podkrovní prostor je shora ohraničen vodorovným dílcem spojujícím párové krokve, tzv. hambalkem. Hambalkový krov se ve většině případů vzhledem ke svým rozměrům navrhuje jako dělený, tj. ze dvou částí, které jsou spojeny až přímo na staveništi.

hlavní valbový vazník

Nejnižší vazník v konstrukci valby umístěný kolmo na hřeben střechy. Do tohoto vazníku jsou připojeny námětky a nárožní vazníky. Vzhledem ke zvýšenému namáhání je hlavní valbový vazník často navrhován jako dvojitý nebo trojitý.

hlavní úžlabní vazník

První (největší) vazník v konstrukci úžlabí.

hmoždík

Někdy též nazýván „Buldog“. Ocelový spojovací prostředek pro dřevěné konstrukce. Hmoždík musí být vždy doplněn svorníkem.

horní pas

Obvodový dílec příhradového vazníku ležící v rovině střechy. Horní hrana pasu slouží jako podklad pro bednění, vaznice či střešní latě. Je namáhán většinou kombinací tlaku a ohybu a je tedy nutno bránit podélnými výztuhami vybočení z roviny vazníku.

hřeben

horní hrana střešních rovin

konstrukční spona

Spona, kterou jsou do konstrukce připojeny nenosné dílce. Pro tuto sponu nejsou prováděny žádná posouzení.

krokev

Dílec v konstrukci krovu, který leží v rovině střechy. Krokve jsou obvykle namáhány kombinací tlaku a ohybu. Proto musí být bráněno vybočení těchto prvků z roviny vazníku např. střešními latěmi.

latě

Střešní latě jsou podélné dřevěné prvky krovu, na které se klade střešní krytina. V některých případech (jsou-li na toto zatížení dimenzovány) mohou též bránit vybočení krokví resp. horních pasů z roviny vazníku, avšak pouze za předpokladu, že jsou doplněny vhodnými diagonálními prvky.

lineární stabilita

Výpočet, při kterém se určují kritické hodnoty zatížení konstrukce jako násobek zatížení, které na tuto konstrukci působí. Tyto krotické hodnoty zatížení představují stav, kdy následkem ztráty stability některých prvků dojde ke kolapsu konstrukce. Kromě kritické hodnoty zatížení je výstupem těchto výpočtů též vlastní tvar vybočení.

lineární výpočty

Výpočty, při kterých se předpokládá lineární závislost deformace na zatížení.

nadvýšení

Vyklenutí dolního pásu, které má vyrovnat deformace dolního pásu vzniklé průhybem konstrukce. Nadvýšení se nejčastěji provádí zvednutím středního styčníku spodního pásu případně dvou symetrických styčníků zhruba ve třetině rozpětí.

námětek

Vazníky v konstrukci valby orientované rovnoběžně s hřebenem střechy. Námětky jsou uloženy na valbové zdi a na hlavním valbovém vazníku.

nároží

Průnik dvou střešních rovin, jejichž spodní hrany svírají úhel menší než 180°.

nárožní vazník

Vazník v konstrukci, který půdorysně kopíruje hranu nároží.

nastavení dlouhých dílců

Jsou-li v konstrukci dílce delší, než je maximální délka prkna, je nutné provést jejich délkové nastavení. Nastavení přířezů se provádí na sraz, přířezy jsou spojeny styčníkovými deskami. Dle schopnosti přenášet ohybový moment se rozlišuje nastavení kloubové a vetknuté.

návrhová norma

Předpis, dle kterého jsou prováděny veškeré statické výpočty vazníku.

nelineární výpočty

Výpočty, kdy se předpokládá nelineární závislost deformace na zatížení.

obloukové přířezy

Přířezy, které mají vyklenuté hrany. Používají se především při výrobě obloukových vazníků, kde zajišťují obloukovou horní hranu vazníku.

okap

spodní hrana střešních rovin.

osazovací schéma

Schematické zjednodušení konstrukce používající především styčníky a dílce, na kterém program nebo uživatel modeluje detaily konkrétní konstrukce pomocí přířezů a detailů se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

podélné výztuhy

Konstrukční prvky umístěné kolmo na rovinu vazníku, které probíhají celou konstrukcí. Jejich úkolem je bránit vybočení dílců a napojení z roviny vazníku. Aby byla zajištěna jejich správná funkce, musí být doplněny diagonálními prvky či ztužujícími vazníky

podpora

Místo kontaktu střešní konstrukce se spodní konstrukcí.Dochází zde k přenosu vnitřních sil od zatížení působících na střechu do spodní konstrukce.

polovalba

Detail ukončení střešní konstrukce lichoběžníkovým štítem, nad kterým je střecha zkosena.

pomocná spona

Spona, která doplňuje výpočtovou sponu ve styčníku. I když spojuje nosné prvky, nemá nosnou funkci.

portálový lis

Lis upevněný na portálu, který může pojíždět nad celou pracovní plochou. Lis kompletuje příhradové konstrukce zalisováním styčníkových spon.

pozednice

Dřevěný hranol pokládaný na obvodové stěny. Sloučí jako podklad pro konstrukci střechy.

pružná podpora

Podpora, která se chová elasticky, tj. umožňuje částečnou deformaci v daném směru.

prostorové ztužení

Konstrukční opatření, která mají za cíl zajistit celkovou tuhost střešní konstrukce z vazníků spojovaných styčníkovými sponami. Prostorové ztužení především udržuje vazníky ve svislé poloze a brání vybočení tlačených prvků a přípojů. Skládá se z podélných výztuh a diagonálních prvků respektive zavětrovacích vazníků.

přesah

Část konstrukce, která přesahuje z mezipodporového prostoru. Přesah může být nosný či konstrukční dle toho, zda se projevuje ve statickém schématu či nikoliv.

přířez

Dřevěný dílec, základní stavební jednotka příhradových vazníků se styčníkovými deskami. Přířez je seříznut tak, aby mohl být vsazen do konstrukce a aby mohl být s ostatními přířezy spojen na sraz. Přířez do konstrukcí se styčníkovými deskami je upraven dvěma až čtyřmi řezy.

příhradový vazník

Rovinná prutová konstrukce, schopná přenášet do podpor zatížení působící v její rovině. Vazník je namáhán převážně ohybem

rámová konstrukce

Příhradová konstrukce, která je zalomena, tj. obsahuje tzv. rámový roh.

rošt

dva (či více) přířezů na sobě na jednom dílci spojených v podélné spáře deskami s prolisovanými trny. Používá se pro zvýšení únosnosti celého dílce nebo jeho části.

spojovací desky

Ocelové desky s děrováním pro provádění spojů dřevěných konstrukcí. Desky jsou se dřevem spojovány hřebíky.

statické schéma

Schematické zjednodušení konstrukce, na kterém lze provést výpočet vnitřních sil.

styčník

Místo styku přířezů v příhradovém vazníku. Propojení přířezů ve styčnících obstarávají ocelové desky s prolisovanými trny.

styčníková deska s prolisovanými trny

Mechanický spojovací prostředek pro spojování prvků dřevěných konstrukcí. Spojuje v sobě výhodu hřebíkového spoje, pro přenos sil z připojovaného prvku, a kovové styčníkové desky, pro přenos sil mezi spojovanými prvky. Styčníkové desky jsou oboustranně lisovány do spoje vhodným lisovacím zařízením. Z mechanických spojovacích prostředků mají styčníkové desky s prolisovanými trny nejmenší poddajnost.

štítová zeď

Zeď ukončující střešní konstrukci.

symetrie konstrukce

Geometrická vlastnost konstrukce určená symetrickým zobrazením všech topologických prvků konstrukce podle spočtené nebo zadané svislé osy symetrie. Symetrie umožňuje jednoduchou editaci dvou symetrických prvků zároveň a zjednodušení zadávání nesymetrického zatížení a kombinací z něj vzniklých, program automaticky navrhuje konstrukci na nejhorší účinky.

trámový rošt

Dva na sobě uložené dílce, které jsou spojeny v určitých vzdálenostech styčníkovými deskami. Vzniklý nosník má větší tuhost než nespojené dílce.

třída dřeva

kategorie, do kterých se rozřazuje dřevo na základě pevnostních charakteristik. Předepsané charakteristiky jednotlivých tříd jsou definované v návrhové normě.

třmeny

Spojovací prostředky z ocelového plechu, umožňující připojení konce dřevěného trámu k jinému prvku na sraz. Třmeny jsou připevňovány konvexními hřebíky.

účinná délka plochy

Rozměr spony, který je rozhodující pro výpočet přenosu sil sponou. Prakticky se jedná o průmět styčné spáry dílců na sponu.

účinná plocha spony

Plocha spony na připojovaném dílci po odečtení neúčinných okrajů. Slouží k výpočtu posouzení přenosu sil ze dřeva na sponu.

úhlová pila

Pila, která je schopna provádět řezy pod různými úhly. Může být řízena jak ručně, tak pomocí software.

úžlabí

Průnik dvou střešních rovin, jejichž spodní hrany svírají úhel větší než 180°.

valba

Detail ukončení střešní konstrukce. Střecha není ukončena štítem, ale je seříznuta střešní rovinou, která štít nahrazuje.

valbová zeď

Čelní zeď objektu, která není ukončena štítem, ale valbou. Slouží jako podporora valbových námětků.

vaznice

vodorovné nosníky umístěné na horních pasech vazníků, přenášející zatížení ze střešního pláště do střešní konstrukce.

vlastní tíha

Zatěžovací stav, ve kterém je započítána vlastní tíha konstrukce.

vnitřní síly

Síly, které v konstrukci vznikají působením vnějšího zatížení. Mezi vnitřní síly patří normálové a posouvající síly a ohybové momenty.

výpočtové schéma

viz statické schéma

výpočtová spona

Spona, která spojuje jednotlivé nosné dílce konstrukce. Spona je posuzována dle vybrané normy.

výztužný klín

Dřevěný klín, který se vkládá do spodního detailu příhradového vazníku, je-li podpora posunuta dovnitř vazníku. Zajišťuje přenos vnitřních sil z horního pasu přímo do podpory bez dodatečného namáhání dolního pasu. Jeho poloha je zajištěna pomocnými sponami.

zatížení

Vnější faktory působící na konstrukci, které vyvolávají v konstrukci odezvu (deformace, vnitřní síly)

zatěžovací stav

Souhrn zatížení podobného charakteru působící na konstrukci.

zatěžovací kombinace

Souhrn vybraných zatěžovacích stavů, které mohou působit současně. Skladba zatěžovacích kombinací se řídí normou.

zavětrovací pás

Děrovaný ocelový pás, užívaný k zavětrování dřevěných střešních konstrukcí. Otvory umožňují připevnění ke konstrukci hřebíky.

ztužující vazník

Vazník obdélníkového tvaru vkládaný naplocho mezi vazníky. Jejich funkcí je ztužovat konstrukci a přenášet vodorovná zatížení do podpor


Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version